Navigace

Obsah

 

Blízké okolí

V okolí se nachází několik zajímavých míst,  které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.

habrov

Habrov je přírodní rezervace ev. č. 101.  Oblast spravuje Odbor ochrany přírody Pardubického kraje. Důvodem ochrany je výskyt vzácných teplomilných rostlinných společenstev (lilie zlatohlavá, dymnivka dutá, sasanka hajní, aron plamatý, plamének přímý, orlíček planý a jiné)  v hajním dubohabrovém porostu, doplněném na okrajích doprovodnými lemy keřů, lučními enklávami i mokřadními stanovišti. Území je bohaté na výskyt různých druhů bezobratlých i obratlovců. V jižní části se nachází památkově chráněné pravěké hradiště z konce neolitického období.

Název území, vyhlášeného na ploše 4,59 ha v roce 1948, souvisí s vlastnickými poměry ve středověku, kdy náleželo ke statku Habrovců z Habrova. Lokalita je z botanické literatury známa od konce 19. století.

Poloha

Přírodní rezervace se nachází mezi vsí Topol a dvorem Kalousov. Chráněna je větší část zalesněné prudší stráně svažující se severním směrem k toku řeky Chrudimky. Severním okrajem rezervace prochází železniční trať Chrudim - Borohrádek, přístupná je ze silnice II/340 Chrudim - Dašice lemující její jihovýchodní okraj nebo z pěšiny vedoucí po západním okraji a spojující Topol s železniční zastávkou a Kalousovem. Žádná turistická trasa její blízkostí není vedena.

 

 

 

 

Stránka

jaro 2018

jaro 2018

kvetoucí dymnivky - jaro 2018

kvetoucí dymnivky - jaro 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka